Ogólne Warunki Umowy (OWU)

OGÓLNE WARUNKI UMOWY
STUDIO MORY
ul. Mory 10, 01-330 Warszawa

Art. 1 PRZEDMIOT REGULACJI

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy, dalej „OWU” regulują prawa i obowiązki stron umów najmu zawieranych przez Wynajmującego i Najemcę.

Art. 2 DEFINICJE
Użyte w OWU pojęcia oznaczają:
CZYNSZ oznacza kwoty należne Wynajmującemu z tytułu oddania Najemcy Przedmiotu Najmu w najem wraz z Wyposażeniem Podstawowym, bez uwzględnienia opłat za Usługi Dodatkowe i opłat eksploatacyjnych.
DZIEŃ MONTAŻU oznacza każdy dzień kalendarzowy w Okresie Najmu przeznaczony na wykonanie przez Najemcę czynności przygotowawczych, niezbędnych do wykonania zdjęć filmowych w Przedmiocie Najmu, w szczególności Prac Adaptacyjnych.
DZIEŃ DEMONTAŻU oznacza każdy dzień kalendarzowy w Okresie Najmu przeznaczony na demontaż konstrukcji powstałych wskutek Prac Adaptacyjnych, usunięcie przedmiotów wniesionych przez Najemcę oraz przywrócenie Przedmiotu Najmu do stanu sprzed Dnia Rozpoczęcia w celu zwrotu Wynajmującemu.
DZIEŃ ROZPOCZĘCIA oznacza dzień, w którym następuje przekazanie Przedmiotu Najmu Najemcy przez Wynajmującego.
DZIEŃ ZAKOŃCZENIA oznacza dzień, w którym Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Przedmiot Najmu, chyba że Umowa zostanie rozwiązana wcześniej zgodnie z postanowieniami Umowy.
DZIEŃ ZDJĘCIOWY oznacza każdy dzień kalendarzowy w Okresie Najmu przeznaczony na wykonanie w Przedmiocie Najmu zaplanowanych zdjęć filmowych.
STUDIO MORY oznacza budynek hali wraz z zapleczem, znajdujący się w Warszawie (01-330) pod adresem ul. Mory 10, stanowiący Przedmiot Najmu.
NAJEMCA oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot, któremu Wynajmujący oddaje Przedmiot Najmu do korzystania na podstawie Umowy.
OKRES NAJMU stanowi okres rozpoczynający się w Dniu Rozpoczęcia i kończący się w Dniu Zakończenia.
PRACE ADAPTACYJNE TRWAŁE oznaczają – nie będące Pracami Adaptacyjnymi Tymczasowymi – prace mające na celu przystosowanie Przedmiotu Najmu do indywidualnych potrzeb Najemcy w celu wykonania w niej zdjęć filmowych, w szczególności budowa trwale posadowionych ścian, dodatkowych pomieszczeń i infrastruktury.
PRACE ADAPTACYJNE TYMCZASOWE oznaczają prace mające na celu przystosowanie Przedmiotu Najmu do indywidualnych potrzeb Najemcy w celu wykonania w niej zdjęć filmowych, nie powodujące trwałych zmian w substancji Przedmiotu Najmu, obejmujące w szczególności budowę scenografii, stanowisk dźwiękowych i oświetleniowych.
PRZEDMIOT NAJMU oznacza nieruchomość zdefiniowaną w Umowie, obejmującą grunt wraz z naniesieniami.
UMOWA oznacza umowę najmu, na podstawie której Wynajmujący oddaje Najemcy do korzystania Przedmiot Najmu, wraz ze wszystkimi jej załącznikami, które stanowią jej integralną część.
USŁUGI DODATKOWE mają znaczenie określone w artykule 13 OWU.
USŁUGI PODSTAWOWE mają znaczenie określone w artykule 11 OWU.
WYNAJMUJĄCY oznacza For Ever Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-418), przy ul. Obozowej 61, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069860, posługującą się numerem NIP 5271010065

Art. 3 CEL NAJMU

1. Najemca będzie korzystał z Przedmiotu Najmu wyłącznie w celu wykonywania wszelkiego rodzaju zdjęć filmowych, a także pozostałych podobnych nagrań.
2. Jakakolwiek zmiana sposobu korzystania z Przedmiotu Najmu w stosunku do określonego powyżej wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego.

Art. 4 PRACE ADAPTACYJNE I ZMIANY W PRZEDMIOCIE NAJMU

1. Wszelkie koszty oraz ryzyka związane z Pracami Adaptacyjnymi Tymczasowymi i Pracami Adaptacyjnymi Trwałymi ponosi Najemca. Dotyczy to również obowiązku uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i zgód na wykonywanie prac, a także odpowiedzialności za szkody, które Najemca może wyrządzić przy wykonywaniu wszelkich prac osobom trzecim. Konsekwencje braku uzyskania odpowiednich pozwoleń i zgód ponosi Najemca. Jeżeli w związku z naruszeniem przez Najemcę powyższych obowiązków Wynajmujący będzie zobowiązany naprawić szkody osobom trzecim lub też poniesie inne sankcje określone przepisami prawa, to Najemca obowiązany jest zapłacić Wynajmującemu stosowne odszkodowanie rekompensujące poniesioną przez Wynajmującego szkodę w pełnej wysokości.

2. Wszelkie zmiany w Przedmiocie Najmu wymagają uprzedniego uzgodnienia z Wynajmującym albo przedstawicielem Wynajmującego, zgodnie z ust. 3 poniżej.
3. Zgodę na Prace Adaptacyjne Tymczasowe wydaje przedstawiciel Wynajmującego wskazany w Umowie. Przedstawiciel Wynajmującego nie może odmówić udzielenia zgody na wykonanie Prac Adaptacyjnych Tymczasowych bez ważnych powodów. Zgodę na Prace Adaptacyjne Trwałe wydaje Wynajmujący. Zgoda zarówno na Prace Adaptacyjne Tymczasowe, jak i na Prace Adaptacyjne Trwałe powinna być udzielona na piśmie.
4. Dokumenty projektowe i opis planowanych Prac Adaptacyjnych Tymczasowych i Prac Adaptacyjnych Trwałych powinny zostać przekazane przedstawicielowi Wynajmującego wskazanemu w Umowie najpóźniej na siedem (7) dni przed Dniem Rozpoczęcia.
5. Prace Adaptacyjne Tymczasowe nie mogą ingerować w substancję Przedmiotu Najmu oraz znajdujące się na nim instalacje i wyposażenie, w szczególności zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek wierceń i innych naruszeń podłogi, konstrukcji żelbetowych, elewacji ścian wewnętrznych i zewnętrznych Hali Studio Mory.
6. Prace Adaptacyjne Tymczasowe polegające na budowie jakichkolwiek konstrukcji wymagających stabilnego posadowienia (w szczególności budowa dekoracji) wykonywane są z wykorzystaniem płyt wiórowych układanych na podłodze Hali Studio Mory. Najemca może wynająć odpowiednie płyty wiórowe u Wynajmującego, po stawkach określonych w Cenniku Usług Dodatkowych.
7. Najemca zobowiązany jest wykonywać wszelkie Prace Adaptacyjne Tymczasowe i Prace Adaptacyjne Trwałe zgodnie z zasadami sztuki, przepisami prawa, w szczególności przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. Za wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu wyżej wymienionych prac, w tym za ewentualnie wyrządzone szkody, odpowiedzialność ponosi Najemca.
8. Nieczystości i odpady powstałe w wyniku prowadzenia Prac Adaptacyjnych Tymczasowych i Prac Adaptacyjnych Trwa łych Najemca zobowiązuje się składować i wywozić we własnym zakresie. W przypadku nieusunięcia przez Najemcę do Dnia Zakończenia nieczystości i odpadów, Wynajmujący może dokonać ich usunięcia na koszt Najemcy.
9. Najpóźniej na Dzień Zakończenia Najemca jest zobowiązany do przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu z Dnia Rozpoczęcia, w szczególności oznacza to iż Przedmiot Najmu będzie w stanie wolnym od wszelkich naniesień i zmian w Przedmiocie Najmu w związku z przeprowadzonymi Pracami Adaptacyjnymi Tymczasowymi. Zmiany wynikające z wykonanych Prac Adaptacyjnych Trwałych, co do których Wynajmujący udzielił uprzedniej pisemnej zgody, stają się własnością Wynajmującego bez dodatkowych rozliczeń, a Najemca jest zwolniony z obowiązku przywrócenia w tym zakresie Przedmiotu Najmu do stanu pierwotnego, chyba że strony uzgodniły inaczej.
10. Po zakończeniu Prac Adaptacyjnych Trwałych Najemca zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu atestów i certyfikatów specjalistycznych urządzeń lub nietypowych materiałów, jeśli instalował takie urządzenia lub używał takich materiałów.
11. Najemcy nie wolno dokonywać w Przedmiocie Najmu żadnych innych zmian niż te wynikające z przeprowadzenia Prac Adaptacyjnych Tymczasowych lub Prac Adaptacyjnych Trwałych.

Art. 5 OKRES NAJMU

1. Najemca może korzystać z Przedmiotu Najmu począwszy od Dnia Rozpoczęcia, do Dnia Zakończenia włącznie.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony, liczony od Dnia Rozpoczęcia do Dnia Zakończenia.
3. Strony ustalają iż Najemca ma prawo w Okresie Najmu korzystać z Przedmiotu Najmu na cele określone Umową 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Art. 6 PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU NAJMU

1. Przekazanie Przedmiotu Najmu Najemcy do korzystania nastąpi w Dniu Rozpoczęcia i zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.
2. Zwrot Przedmiotu Najmu nastąpi w Dniu Zakończenia i zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Drobne usterki istniejące w dniu przekazania Przedmiotu Najmu Najemcy, które nie utrudniają w istotny sposób korzystania z Przedmiotu Najmu, nie dają prawa do odmowy przekazania Przedmiotu Najmu.
4. Przekazanie Przedmiotu Najmu może ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego. Takie przesunięcie terminu wydania Przedmiotu Najmu nie stanowi naruszenia Umowy przez Wynajmującego. W przypadku trwania takiej przeszkody przez okres przekraczający 30 dni, każda ze stron może odstąpić od Umowy, składając stosowne oświadczenie nie później niż na 30 dni przed planowanym Dniem Rozpoczęcia.

Art. 7 CZYNSZ NAJMU I INNE OPŁATY

1. W zamian za oddanie Najemcy Przedmiotu Najmu do korzystania Najemca płaci Wynajmującemu Czynsz w wysokości:
a) – 3600 zł + VAT (trzy tysiące sześćset 0/100 zł + VAT) za każdy rozpoczęty dzień zdjęciowy,
b) 2800 zł + VAT (dwa tysiące osiemset 0/100 zł + VAT) za każdy rozpoczęty dzień budowy dekoracji, likwidacji dekoracji –
2. W przypadku, gdy Okres Najmu jest nie dłuższy niż czternaście (14) dni, kwota Czynszu za cały Okres Najmu jest płatna najpóźniej w przeddzień Dnia Rozpoczęcia.
3. W przypadku, gdy Okres Najmu jest dłuższy niż czternaście (14) dni, ale nie dłuższy niż sześć (6) miesięcy, Czynsz jest płatny z góry za okresy dwutygodniowe, nie później niż w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu dwutygodniowego, którego dotyczy.
4. W przypadku, gdy Okres Najmu jest dłuższy niż sześć (6) miesięcy, Czynsz jest płatny z góry za okresy miesięczne, do 5. dnia każdego miesiąca.
5. Opłaty za Usługi Dodatkowe dostarczane Najemcy uiszczane są przez Najemcę za takie same okresy, jak Czynsz, w terminie płatności Czynszu.
6. Opłaty eksploatacyjne za zużyte media i wywóz nieczystości Najemca uiszcza za okresy rozliczeniowe przyjęte przez dostawców tych usług, według ich stawek i
odczytów liczników zamontowanych w Przedmiocie Najmu.
7. Z tytułu Czynszu oraz innych należnych opłat, w tym opłat eksploatacyjnych, o których mowa w pkt 6 powyżej, Wynajmujący będzie wystawiał Najemcy faktury VAT zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług VAT.
8. Wszelkie kwoty płatności należnych Wynajmującemu wskazane w Umowie lub OWU są kwotami netto i podlegają powiększeniu o kwotę podatku od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości.
9. Za nieterminową zapłatę Wynajmujący ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.
10. Najemca może dokonywać potrąceń, zmniejszać lub zatrzymywać z Czynszu oraz innych należnych opłat kwoty wynikające z jego roszczeń wobec Wynajmującego po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
11. Wszelkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane przelewem na rachunek Wynajmującego wskazany na fakturze, w terminie na niej wskazanym.
12. Wynajmujący ma prawo do corocznej waloryzacji czynszu najmu w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja następować będzie poprzez pisemne powiadomienie Najemcy bez konieczności sporządzania aneksu.

Art. 8 PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy Przedmiotu Najmu w stanie opisanym w Umowie i do zapewnienia niezakłóconego korzystania z niego, w sposób określony Umową, przez cały czas trwania Umowy. Najemca będzie miał prawo korzystania z Przedmiotu Najmu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Wynajmujący zobowiązany jest do zapewnienia Najemcy Usług Podstawowych wraz z wyposażeniem podstawowym.
3. Wynajmujący zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego działania urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie podstawowe i instalacji w Przedmiocie Najmu umożliwiających Najemcy korzystanie z Przedmiotu Najmu w sposób uzgodniony przez strony w Umowie. W ramach tego Wynajmujący zobowiązany jest do dokonywania przeglądu tych urządzeń, ich konserwacji, napraw i wymiany. Nie dotyczy to jednak czynności, do których zobowiązany jest Najemca, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz czynności określonych w Umowie.
4. Wynajmujący nie jest jednak zobowiązany do naprawy lub wymiany urządzeń określonych w pkt. 3, jeżeli zostały one uszkodzone lub zniszczone przez Najemcę lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, niezależnie od tego czy ponoszą oni winę – W takiej sytuacji uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń określonych w pkt 3, obowiązek dokonania naprawy lub pokrycia jej kosztów, spoczywa na Najemcy.
5. Wynajmujący zobowiązany jest do dokonywania napraw lub prac konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego utrzymania substancji Przedmiotu Najmu, w szczególności: fundamentów, ścian nośnych, dachu, okien, elewacji.
6. Wynajmujący uprawniony jest do wkraczania na teren Przedmiotu Najmu oraz nieruchomości, na której go posadowiono w dowolnych godzinach w celu dokonania ich kontroli, wykonania napraw lub zmian, jakie będą uważane za konieczne dla bezpieczeństwa lub utrzymania Przedmiotu Najmu w stanie umożliwiającym Najemcy korzystanie oraz w celu pokazywania pomieszczeń potencjalnym wynajmującym. Wynajmujący będzie dokonywać tych czynności w miarę możliwości tak, aby nie ograniczać lub w jakikolwiek sposób nie utrudniać korzystania przez Najemcę z Przedmiotu Najmu.
7. Wynajmujący będzie uprawniony do przyjęcia i przestrzegania dodatkowych regulaminów obejmujących sprawy nie objęte OWU ani żadnym z załączników do Umowy, pod warunkiem że taki regulamin będzie spójny z podstawowymi zasadami Umowy.
8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Wynajmującego przerwy w działaniu lub za niesprawne działania mediów, usług lub urządzeń. Tego typu sytuacje nie będą uznawane za zakłócanie praw Najemcy do korzystania z Przedmiotu Najmu.
9. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zmniejszenie Czynszu lub odszkodowanie od Wynajmującego, jeżeli dokonanie przeglądu, naprawy, konserwacji lub wymiany urządzeń powoduje tymczasową konieczność ograniczenia sposobu korzystania z Przedmiotu Najmu albo wpływa na zmniejszenie liczby osób mogących jednocześnie przebywać w Przedmiocie Najmu. Strony uzgodnią termin i sposób wykonania prac, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, przy czym warunek ten nie dotyczy sytuacji nagłych, wynikających z konieczności usunięcia lub zapobieżenia awarii. Wynajmujący powinien wykonywać powyższe obowiązki w sposób jak najmniej niedogodny dla Najemcy.
10. Wynajmujący ma prawo dokonywania napraw, prac remontowych oraz innych prac budowlanych w Przedmiocie Najmu oraz na nieruchomości na której go posadowiono, bez zgody Najemcy, pod warunkiem, że takie prace nie będą uniemożliwiać lub ograniczać korzystania i dostępu do Przedmiotu Najmu.
11. W przypadku zwiększenia możliwej do wynajęcia powierzchni Wynajmujący zobowiązuje się, poinformować o tym fakcie Najemcę oraz dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia Najemcy możliwości wynajęcia dodatkowej powierzchni w terminach ustalonych w Umowie. Wynajmujący potraktuje żądanie Najemcy priorytetowo w stosunku do podmiotów trzecich, o ile Najemca wystąpi z takim żądaniem.

Art. 9 PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Najemcy, w ramach Czynszu, przysługuje prawo do swobodnego korzystania z Przedmiotu Najmu oraz nieruchomości, na której posadowiony jest Przedmiot Najmu, w celu realizacji Umowy, zgodnie z potrzebami Najemcy, w szczególności poprzez korzystanie z miejsc parkingowych oraz umożliwienie dojazdu do Przedmiotu Najmu.
2. Najemca powinien korzystać z Przedmiotu Najmu z należytą starannością, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa.
3. Za działania i zaniechania osób trzecich, w tym klientów, dostawców oraz pracowników Najemcy, które przebywają za zgodą Najemcy w Przedmiocie Najmu, Najemca odpowiada jak za własne działania i zaniechania, co nie dotyczy jednak osób przebywających tam w związku z wykonywaniem prac na rzecz, zlecenie lub ryzyko Wynajmującego. Najemca nie może uchylić się od odpowiedzialności z powodu działania w/w osób powołując się na przekroczenie zakresu powierzonych im czynności, brak winy w wyborze tych osób oraz niemożność zapobieżenia ich działaniom.
4. Najemca obowiązany jest dbać i chronić przed uszkodzeniem Przedmiot Najmu, jak również wszelkie urządzenia tam się znajdujące stanowiące własność Wynajmującego. Najemcy nie wolno korzystać z nich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, instrukcją producenta lub w sposób wykraczający poza normalne sposoby używania, a w szczególności Najemcy nie wolno przeciążać stropów, wyciągarek i pomostów zainstalowanych w Przedmiocie Najmu oraz wnosić na teren Przedmiotu Najmu ani przechowywać w nim żadnych substancji lub przedmiotów niebezpiecznych, których posiadanie lub przechowywanie jest zabronione z mocy prawa.
5. Najemca zobowiązany jest do:
a) utrzymania porządku i czystości oraz właściwego stanu sanitarnego Przedmiotu Najmu;
b) utrzymywania Przedmiotu Najmu oraz znajdującego się w nim wyposażenia w dobrym stanie technicznym, w zakresie prawa jakim obowiązek ten nie obciąża Wynajmującego;
c) dokonywania drobnych bieżących napraw i czynności związanych z utrzymaniem Przedmiotu Najmu w odpowiednim stanie, a w szczególności konserwacji, drobnych napraw: podłóg, drzwi, okien i posadzek, urządzeń technicznych zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania, przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych (w tym niezwłoczne usuwanie niedrożności);
d) naprawy, konserwacji i wymiany urządzeń stanowiących własność Wynajmującego, w tym: mis klozetowych, zlewozmywaków, baterii, drzwi, w tym tak że drzwi prowadzących do Przedmiotu Najmu, oświetlenia (w tym jego uzupełniania), osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, zniszczonych z winy Najemcy lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność;
e) malowania oraz napraw uszkodzeń tynków ścian, sufitów, elewacji zewnętrznych i wewnętrznych.
6. O wszelkich powstałych szkodach i usterkach, które zaczną się ujawniać lub powstaną podczas Okresu Najmu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie poinformować
Wynajmującego.
7. Wszelkie zmiany wprowadzone przez Najemcę w Przedmiocie Najmu, w szczególności wynikające z Prac Adaptacyjnych Tymczasowych, muszą być usunięte, stosownie do art. 5 pkt 9 Umowy, do Dnia Zakończenia, w przeciwnym razie zostaną usunięte przez Wynajmującego na koszt Najemcy.

Art. 10 UBEZPIECZENIE

1. Wynajmujący zobowiązuje się do utrzymania przez cały Okres Najmu polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Najmu od ognia i innych zdarzeń losowych z sumą ubezpieczenia nie niższą od wartości odtworzeniowej oraz polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za wszystkie zdarzenia (tzw. „all risks”) w okresie ubezpieczenia.
2. Przez cały okres trwania najmu Najemca utrzymywać będzie w mocy:
a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do wszelkich efektów Prac Adaptacyjnych, sprzętu i innych przedmiotów będących własnością Najemcy, znajdujących się na terenie Przedmiotu Najmu,
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej w Przedmiocie Najmu obejmującej odpowiedzialność cywilną najemcy i z tytułu ryzyk związanych z prowadzeniem tej działalności, z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość odtworzeniowa Przedmiotu Najmu w wysokości 12 000 000 złotych.
3. Najemca zobowiązany jest dostarczać Wynajmującemu kopie polis i potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w Dniu Rozpoczęcia oraz niezwłocznie po wygaśnięciu poprzedniej polisy. Najemca zobowiązuje się wobec Wynajmującego nie naruszać warunków powyższych ubezpieczeń.
4. Jeżeli w opisanym powyżej terminie Najemca nie wykona należycie obowiązków określonych powyżej lub wykona je w sposób, który nie będzie zabezpieczał interesów Wynajmującego, to Wynajmujący uprawniony jest do zakupu nowych polis ubezpieczeniowych w zakresie opisanym w powyżej, na koszt Najemcy.

Art. 11 US ŁUGI PODSTAWOWE

W ramach Czynszu Najemca otrzymuje prawo do korzystania z Usług Podstawowych obejmujących:
1. udostępnienie planów technicznych Hali Studio Mory takich jak:
a) plany architektoniczne,
b) plany instalacji elektrycznej,
c) plany instalacji hydraulicznej.
2. wsparcie techniczne przedstawiciela Wynajmującego zgodnie z treścią art. 12,
3. możliwość korzystania w Przedmiocie Najmu z następującego wyposażenia:
a) ….,
b) ….,
c) ….,
d) …..

Art. 12 WSPARCIE TECHNICZNE

1. Wskazany w Umowie przedstawiciel Wynajmującego p. Jacek Grodzki zapewni wsparcie techniczne Najemcy w trakcie Okresu Najmu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Prac Adaptacyjnych. Wsparcie techniczne oznacza, że Przedstawiciel Wynajmującego czuwa nad właściwym korzystaniem z Przedmiotu Najmu przez Najemcę oraz udziela pomocy i wskazówek dotyczących prawidłowego korzystania z Przedmiotu Najmu i znajdujących się w nim urządzeń.
2. Przedstawiciel Wynajmującego uprawniony jest do konsultowania i wyrażania zgody na dokonywanie przez Najemcę wszelkiego rodzaju ingerencji i zmian w Przedmiocie Najmu nie ustalonych wcześniej w treści Umowy, za wyjątkiem Prac Adaptacyjnych Trwałych.
3. Zgoda przedstawiciela Wynajmującego nie zastępuje pozwoleń wymaganych przepisami obowiązującego prawa.

Art. 13 USŁUGI DODATKOWE

1. Wynajmujący może świadczyć na rzecz Najemcy usługi inne niż objęte Czynszem, polegające na wykonywaniu dodatkowych czynności lub dostarczeniu dodatkowych urządzeń do korzystania w całym Okresie Najmu lub jego części. Zakres Usług Dodatkowych i ich ceny określa Cennik Usług Dodatkowych.
2. Wykonanie Usług Dodatkowych określonych poniżej Najemca może zamówić wyłącznie u dostawcy wskazanego przez Wynajmującego:
a) usługi spedycyjne,
b) ochrona i monitoring Przedmiotu Najmu,
c) sprzątanie Przedmiotu Najmu,
3. Wykonanie pozostałych Usług Dodatkowych Najemca może zamówić u dowolnie wybranego dostawcy, przy czym ponosi wszelkie związane z tym ryzyka.

Art. 14 PODNAJEM I CESJA

1. Podnajęcie Przedmiotu Najmu lub jego części oraz oddanie do bezpłatnego używania w całości lub części osobom trzecim wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
2. Jeżeli Najemca zamierza podnająć lub oddać do bezpłatnego używania Przedmiot Najmu lub jego część, wówczas powinien przedstawić Wynajmującemu warunki umowy z osobą trzecią oraz udzielić mu wszelkich posiadanych przez siebie informacji dotyczących tej osoby oraz zamierzonego przedmiotu działalności tej osoby w Przedmiocie Najmu. W umowie powinno być zawarte zastrzeżenie, że osoba trzecia będzie ponosić wobec Wynajmującego odpowiedzialność solidarną z Najemcą za wszelkie swoje działania i zaniechania, a w szczególności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy, z którą to osoba trzecia się zapoznała.
3. W razie podnajmu lub oddania do bezpłatnego używania, Najemca ponosi wobec Wynajmującego odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby trzeciej naruszające prawa Wynajmującego.
4. Umowa między Najemcą a osoba trzecią o oddaniu Przedmiotu w podnajem lub do bezpłatnego używania, rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy. Po zakończeniu najmu osoba trzecia obowiązana będzie do zwrotu Przedmiotu Najmu bezpośrednio Wynajmującemu w taki stanie w jakim powinien być zwrócony, gdyby był w posiadaniu Najemcy, z zachowaniem wymogów określonych w OWU i w Umowie.
5. Najemca nie może przenieść na inną osobę swoich praw z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

Art. 15 ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU I ROZLICZENIA STRON

1. W Dniu Zakończenia Najemca obowiązany jest do zwrotu Przedmiotu Najmu w stanie z daty przekazania z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania.
2. Przy przekazaniu Przedmiotu Najmu Strony sporządzą pisemny protokół określający stan Przedmiotu Najmu i urządzeń w nim się znajdujących, a stanowiących własność Wynajmującego.
3. Najemca obowiązany jest:
a) usunąć z Przedmiotu Najmu swoje ruchomości i przywrócić Przedmiot Najmu do stanu poprzedniego z uwzględnieniem postanowień ust. 1 powyżej,
b) posprzątać Przedmiot Najmu,
c) dokonać napraw wszelkich uszkodzeń dokonanych w Przedmiocie Najmu.
W przypadku niewykonania powyższych czynności, Wynajmujący może ich dokonać na koszt Najemcy.
4. Najemca nie będzie zobowiązany do usunięcia z Przedmiotu Najmu efektów Prac Adaptacyjnych jeżeli zażąda tego Wynajmujący w pisemnym zawiadomieniu wysłanym nie później niż 7 dni przed pierwszym Dniem Demontażu.

Art. 16 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIE WYKONYWANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONYWANIE UMOWY

1. Za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym rozdziale lub – w przypadku braku odpowiedniej regulacji – w przepisach kodeksu cywilnego.Zastrzeżenie kary umownej nie uniemożliwia dochodzenia naprawienia szkody przewyższającej jej wysokość, w tym utraconych korzyści.
2. Za opóźnienie w zapłacie świadczeń pieniężnych należą się odsetki w wysokości przewidzianej przez obowiązujące prawo.
3. Jeżeli Najemca dokonał przeróbek Przedmiotu Najmu niezgodnie z Umową, Wynajmujący może żądać zapłaty podwójnej wysokości kwoty potrzebnej do przywrócenia stanu poprzedniego, chyba, że Najemca usunie niezwłocznie takie przeróbki.
4. Za uszkodzenie lub zniszczenie Przedmiotu Najmu lub urządzeń należących do Wynajmującego przez Najemcę lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, należy się Wynajmującemu pełne odszkodowanie obejmujące koszt przywrócenia stanu poprzedniego oraz utratę spodziewanych korzyści.
5. Jeżeli Najemca nie zwróci Przedmiotu Najmu w umówionym przez Strony terminie od ostatniego dnia Okresu Najmu będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości równej podwójnej wysokości dziennego Czynszu i opłat eksploatacyjnych brutto za każdy dzień opóźnienia.
6. Odpowiedzialność odszkodowawczą Stron wyłącza zaistnienie zdarzenia siły wyższej, którą na potrzeby Umowy Strony definiują jako nagłe i nie dające się przewidzieć zdarzenie, jak:
a) powódź, trzęsienie ziemi, gradobicie lub inne gwałtowne działania sił przyrody, nie dające się przewidzieć w normalnym toku czynności,
b) wojna, działania wojenne, mobilizacja lub ogólny stan gotowości wojskowej, wojna domowa, rewolucja, powstanie czy zamieszki, sabotaż i akty o charakterze
terrorystycznym,
c) strajk lub spór pracowniczy charakterze powszechnym,
d) akt prawa wpływający na treść lub sposób wykonania Umowy w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający jej realizację,
e) inne okoliczności o podobnie wyjątkowym charakterze, pod warunkiem że zdarzenie takie niezależne jest od działania lub zaniechania żadnej ze Stron i żadna ze Stron nie mogła go przewidzieć w dacie zawarcia Umowy.

Art.17 ZABEZPIECZENIE

Dotyczy umów długoterminowych.
1. W celu zabezpieczenia wykonania wszelkich zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy Najemca zobowiązany jest do wpłacenia na rachunek Wynajmującego kaucji gwarancyjnej w wysokości odpowiadającej kwocie Czynszu (z VAT) należnego za dwa pełne okresy rozliczeniowe albo przekazania Wynajmującemu wystawionej na jego rzecz gwarancji wystawionej przez renomowany bank lub renomowanego ubezpieczyciela o treści wskazanej we Wzorze Gwarancji Bankowej i na kwotę nie niższą niż odpowiadającą kwocie Czynszu (z VAT) należnego za dwa pełne okresy rozliczeniowe.
2. W przypadku wykorzystania części lub całości kwoty kaucji lub gwarancji lub w przypadku wzrostu stawek Czynszu, lub innych opłat Najemca ma obowiązek uzupełnić/odnowić taką kaucję lub gwarancję do wskazanej powyżej kwoty zabezpieczenia niezwłocznie , nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od zawiadomienia Najemcy przez Wynajmującego .
3. Jeśli Najemca nie zapłaci Czynszu lub jakichkolwiek innych kwot należnych z Umowy w terminie ich wymagalności, albo w inny sposób nie wykona postanowień Umowy, Wynajmujący może zaspokoić się z kaucji/gwarancji i przeznaczyć ją w całości lub w części na zapłatę Czynszu lub innej nie zapłaconej przez Najemcę kwoty. Kaucja/gwarancja pokrywa również zwrot kwot, które Wynajmujący zmuszony był pokryć z powodu odmowy uregulowania zobowiązań przez Najemcę. Kaucja/gwarancja służy również wyrównaniu Wynajmującemu wszelkich nakładów, strat lub szkód, które Wynajmujący mógł w związku z tym ponieść. Jeśli Wynajmujący wykorzysta w ten sposób lub użyje całość lub część kaucji, Najemca, w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania pisemnego żądania w tej sprawie, przekaże Wynajmującemu w gotówce kwotę wystarczającą na uzupełnienie/odnowienie kaucji do pełnej wysokości ustalonej wyżej lub przedstawi dokumenty potwierdzające odnowienie/uzupełnienie gwarancji.
4. Wynajmujący nie jest zobowiązany do przechowywania kaucji odrębnie od swoich własnych środków pieniężnych.
5. Kaucja będzie zwrócona Najemcy w ciągu siedmiu (7) dni od zgodnego z Umową przekazania i całościowego wypełnienia wszelkich, wynikających z Umowy Najmu, a jeszcze nie wykonanych, zobowiązań wobec Wynajmującego. Gwarancja będzie obowiązywać przez cały Okres Najmu oraz przez kolejne 3 (trzy) miesiące po rozwiązaniu/wygaśnięciu Umowy Najmu.
6. W przypadku, gdy Okres Najmu jest dłuższy niż 6 miesięcy, Najemca zobowiązuje się – najpóźniej do Dnia Rozpoczęcia – dostarczyć Wynajmującemu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie obowiązku zwrotu Przedmiotu Najmu Wynajmującemu po zakończeniu Okresu Najmu, pod rygorem rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Art. 18 OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY I POUFNOŚCI

1. Strony ustalają, iż Umowa ma charakter poufny.
2. Wszelkie informacje poufne pisemne lub ustne, jakiegokolwiek rodzaju („Informacje Poufne”) przekazane wzajemnie przez Strony w związku z wykonaniem Umowy mogą być wykorzystywane przez każdą ze Stron wyłącznie do realizacji Umowy i nie mogą być ujawniane lub udostępniane przez Strony żadnej osobie trzeciej, poza osobami działającymi w imieniu lub na rzecz Strony w związku z wykonaniem Umowy, za wyjątkiem przypadków, gdy są one publicznie znane lub gdy ujawnienie takie jest wymagane przepisami prawa, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie.
3. Żadna ze Stron Umowy nie będzie bez uprzedniej zgody drugiej ze Stron Umowy wyrażonej na piśmie, kopiować, rozpowszechniać, ani ujawniać komukolwiek informacji handlowych, technicznych lub organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, w łącznie ze wszelkimi danymi i informacjami stanowiącymi Informacje poufne lub tajemnice handlowe – niezależnie od źródeł tych informacji chyba,
że taka informacja jest powszechnie wiadoma lub musi być ujawniona uprawnionemu organowi lub osobom działającym w ramach obowiązujących przepisów prawnych lub też gdy ujawnienie takiej informacji jest niezbędne dla wykonania Umowy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób działających w imieniu lub na rzecz Strony, w związku z wykonaniem Umowy, za których działanie lub zaniechanie Strona odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie.

Art. 19 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa ulega rozwiązaniu na skutek zniszczenia Przedmiotu Najmu lub jego części w stopniu uniemożliwiającym dalsze korzystanie z Przedmiotu Najmu. Powyższe postanowienie nie wpływa na wyłączenie odpowiedzialności i obowiązek pokrycia szkody poniesionej przez druga Stronę w związku ze zniszczeniem Przedmiotu Najmu lub jego części zawinionym przez jedną ze Stron.
2. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
a) Najemca zalega z płatnością Czynszu lub opłat eksploatacyjnych przez co najmniej 7 dni i nie zapłaci zaległości w terminie 7 (dni) od dnia otrzymania dodatkowego pisemnego wezwania od Wynajmującego;
b) Najemca uszkadza Przedmiot Najmu lub używa go w sposób niezgodny z przeznaczeniem, postanowieniami Umowy, w szczególności treścią art. 2 OWU lub zaniedbuje go w sposób powodujący niebezpieczeństwo uszkodzenia i nie zaprzestaje takich działań oraz nie przywraca Przedmiotu Najmu do odpowiedniego stanu w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedniego zawiadomienia od Wynajmującego;
c) Najemca bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego zmienia uzgodniony w Umowie sposób korzystania z Przedmiotu Najmu, przeprowadza Prace Adaptacyjne lub inne roboty budowlane w Przedmiocie Najmu, oraz nie zaprzestanie takich działań i nie usunie ich skutków w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedniego wezwania od Wynajmującego;
d) Najemca nie dostarczył Gwarancji lub nie uzupełnił kwoty Gwarancji w terminach przewidzianych w Umowie i nie usunął skutków takiego naruszenia w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedniego zawiadomienia od Wynajmującego;
e) Najemca w rażący sposób nie przestrzega lub niewłaściwie wykonuje którekolwiek ze swoich istotnych zobowiązań wymienionych w art. 9 OWU, narażając Wynajmującego na znaczne szkody i nie zaprzestanie takich działań w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedniego zawiadomienia od Wynajmującego;
f) Najemca został postawiony w stan likwidacji lub podjęta została uchwała o jego rozwiązaniu lub złożony został wniosek o upadłość Najemcy, chyba że na bieżąco wykonuje swoje zobowiązania z tytułu Umowy i zabezpieczy w sposób satysfakcjonujący dla Wynajmującego wykonywanie tych zobowiązań w przyszłości.
3. Najemca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a) Przedmiot Najmu ma wady, które całkowicie uniemożliwiają korzystanie z niego zgodnie z Umową albo które stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pracowników Najemcy, pod warunkiem, że Wynajmujący nie usunie takich wad w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego zawiadomienia od Najemcy;
b) Najemca nie może korzystać z całości lub części Przedmiotu Najmu w sposób uzgodniony w Umowie z powodu ograniczenia dostępu do Przedmiotu Najmu, a Wynajmujący nie usunął tego stanu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania od Najemcy;
c) Wynajmujący pozostaje w zwłoce z przekazaniem Przedmiotu Najmu Najemcy o więcej niż 14 dni i nie przystąpi do wydania Przedmiotu Najmu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania od Najemcy.

Art. 20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią OWU pierwszeństwo ma Umowa.

Wynajmujący

Najemca